info_outline
Aby móc korzystać z portalu konieczne jest zapoznanie się z poniższymi regulaminami oraz wyrażenie na nie zgody. Zanim klikniesz "akceptuję" prosimy o przeczytanie poniższych treści.
Zapoznałem sie z przedstawionymi regulaminami
Akceptuję

I. Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, w tym z zapisu na umieszczone na niej Szkolenia i dostępu do ich zasobów. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym http://edukacja.cwa.pl , będącej własnością CWA Sp. z o.o.

2.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: 

a) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym szkoleń i zasobów, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
b) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych pod postacią adresu email, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, dostarczony przez Użytkownika podczas Rejestracji,
c) Rejestracja - czynność dokonywana przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do Platformy Szkoleniowej w tym jej zasobów i szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, Rejestracja obejmuje: wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz informacji o użytkowniku wymaganych przez system rejestrujący, wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych nabywcy i odbiorcy oraz akceptację zgód
d) Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej CWA w drodze Rejestracji.
e) Szkolenie – inicjatywa będąca własnością CWA, udostępniana Użytkownikom z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet dająca możliwość zapisania się.
f) Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane za pośrednictwem Platformie Szkoleniowej CWA.
g) Platforma Szkoleniowa – system informatyczny, dostępny po zalogowaniu się użytkownika, zawierający Szkolenia i Zasoby.
h) CWA - CWA Sp. z o.o.- adres siedziby: ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań. 

II. Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów

1.

Warunkiem korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów jest uzyskanie w drodze Rejestracji statusu Użytkownika. Dostęp do Szkoleń, Zasobów i Platformy Szkoleniowej wymaga od Użytkownika zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła. 

2.

Korzystanie z Platformy Szkoleniowe jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Platformą Szkoleniową. 

3.

Platforma Szkoleniowa może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:

a) Login wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu. 
b) Adres e-mail wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego adresu e-mail. 
c) Weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje, że dane te są nieprawidłowe. 

4.

CWA może odebrać status Użytkownika w przypadku, gdy dane wpisane w Formularzu wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest powiązana z organizacją zawartą w danych nabywcy/odbiorcy

III. Obowiązki Użytkownika

1. 

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2.

Użytkownik przed przystąpieniem do procedury zapisu na szkolenie musi uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.

3.

Użytkownik naruszający postanowienia ust. 1 i 2, niezależnie od odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może zostać wykluczony z udziału w Platformie Szkoleniowej CWA lub poszczególnych szkoleniach.

IV. Postanowienia końcowe

1.

Jeśli inaczej nie określono, Platforma Szkoleniowa CWA, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność CWA i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.

Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3.

Autorzy wszelkich informacji publikowanych przez CWA na Platformie Szkoleniowej są zobowiązani do dokładania starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

4.

CWA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Platformy Szkoleniowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5.

CWA nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
b) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
d) brak dostępności Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

6.

Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. CWA nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej.

7.

CWA nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.

8.

CWA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do CWA oraz osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

10.

Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
poprawianie przez CWA drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.

11.

Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane przez CWA wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Użytkownika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez CWA.

12.

Przekazywane przez Użytkownika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

13.

Każdy Użytkownik jest kwalifikowany przez CWA do udziału w Szkoleniach na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich ewentualnych uzupełnień.

14. 

CWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

16.

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.edukacja.cwa.pl 

17.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

18.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby CWA.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych Platformy CWA, których operatorem jest CWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 3.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Drugim sposobem wykorzystania plików cookies jest przekazanie informacji czytelnej dla użytjkownika z serwera do przeglądarki użytkownika.

4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ CWA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe (persistent cookies) - pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) .ASPXAUTH - sesja użytkownika zalogowanego
b) regulations-2 - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. Cookie ten dotyczy użytkowników nie zalogowanych

c) regulations-2-XX - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. -XX jest oznaczeniem indywidualnej akcjeptacji regulaminów użytkowika zalogowanego
d) TmpMessege - tymczasowy cookie przekazujący komunikat który zostanie wyświetlony w notyfikacji

 

7. Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych.

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

CWA przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: CWA Sp. z o.o. ul Metalowa 3, 60-118 Poznań, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby, e-mail: szkolenia@cwa.pl lub pod numerem telefonu (61) 661 32 42

2

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CWA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań lub pod adresem email: dariusz.piechnicki@cwa.pl

3

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:
- imię i nazwisko
- adres mail
- telefon kontaktowy
- dane adresowe
- dane do faktur

4

W trakcie wykonywania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również takich danych jak:
- adres IP
- rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
- strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
- treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet

5

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- nasi współpracownicy w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
- osoby pośredniczące w sprzedaży naszych usług
- operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
- banki oraz instytucje płatnicze
- podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, trenerzy szkoleniowi.

Państwa dane osobowe, w celu wykonywania naszych usług, mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

8

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CWA oraz podmiotów współpracujących. Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

9

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
- przenoszenia Państwa danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

10

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

11

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.

12

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

help_outline Instrukcja obsługi


Jeżeli w systemie nie zostały zredagowane żadne regulaminy, tym samym nie jest wymagana żadna akceptacja i można pominąć ten punkt.

Podczas pierwszego wejscia na portal, a także podczas pierwszego logowania do systemu zostaniemy poproszeni o akcjeptację regulaminów, z którymi należy się wcześniej zapoznać. Akcjeptacja regulaminów jest warunkiem koniecznym i bez niej nie jest możliwe korzystanie z portalu. Akcjeptacja zostanie zapamiętana i ewentualna ponowna prośba o jego zaakceptowanie pojawi się jeśli zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie.

W każdej chwili możemy ponownie zapoznać się z regulaminami wybierając pozycję w menu po lewej stronie "Regulaminy".

 

Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta w systemie możemy założyć je przechodząc do formularza zakładania konta, do którego przycisk znajduje się pod logiem instytucji obok przycisku "Zaloguj" w lewym górnym rogu. 

Wszystkie pola przy których widnieje gwiazdka są polami wymaganymi, bez których nie można zakończyć procesu rejestracji.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane kursanta takie jak imię, nazwisko, stanowisko czy numer telefonu. Należy także podać e-mail, z którego na codzień korzystamy oraz hasło. Hasło nie powinno być tym samym hasłem którego używamy do zalogowania się do poczty. Oba wspomniane pola będą służyć do zalogowania sie do systemu. Hasło nie jest przechowywane w postaci jawnej i nie istnieje możliwość jego odczytania. W przypadku utraty hasła należy wykonać operację resetu hasła. Jak przeprowadzić taką operację można poczytać w sekcji zmiany hasła.

Jeżeli proces rejestracji wymaga zaakceptowania określonych zgód należy się z nimi zapoznać. Zgody przy których widnieje znak gwiazdki są zgodami wymaganymi.

Ostatnimi polami jakie należy uzupełnić są pola dotyczące danych nabywcy oraz odbiorcy. Jeżeli odpowiednie mechanizmy systemu są włączone dostępny będzie przycisk "Pobierz z GUS". Uzupełnienia on dane nabywcy posługując się samym numerem NIP. Jeżeli dane odbiorcy nie różnią się od danych nabywcy można zaznaczyć opcję "Dane odbiorcy takie same jak dane nabywcy" co spowoduje, że nie będzie trzeba ich uzupełniać.

Ostatni etap to przycisk "Załóż konto". Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie konto zostanie założone, jeśli nie - na formularzu zostaną oznaczone pola w których pojawiła się nieprawidłowość oraz przy każdym polu pojawi się uwaga opisująca popełniony błąd.

Jeżeli system wymaga aktywacji konta zostanie wysłana wiadomość email z linkiem aktywującym konto, po kliknięciu w który nasze konto zostanie aktywowane i od razu zostaniemy zalogowani. Link aktywacyjny jest losowy, unikatowy i nie ma możliwości podszycia się pod innego użytkownika. Jeśli system nie wymaga aktywacji od razu zostaniemy zalogowani.

Aby zalogować się do systemu należy przejść do widoku logowania, do którego przycisk znajduje się pod logiem insytucji obok przycisku do zakładania konta w lewym górnym rogu. Jeżeli byliśmy zalogowani i czas trwania sesji wygasł (maksymalny czas w jakim nie doszło do żadnej interakcji w systemie podczas gdy byliśmy zalogowani - jego wartość wyświetlana jest pod logiem instytucji) zostaniemy automatycznie wylogowani. Na ekranie logowania należy podać email oraz hasło które zostało podane podczas rejestracji.

Jeżeli nie pamiętamy hasła na ekranie logowania dostępna jest opcja Resetuj hasło. Po jej wybraniu zostaniemy przeniesieni na osobny widok gdzie należy podać adres email, który został użyty do założenia konta. Na adres ten zostanie wysłany email z linkiem po kliknięciu którego będziemy mogli wprowdzić nowe hasło bez podawania poprzedniego. Link jest odpowiednio zabezpieczony żeby nie można było zresetować hasła do losowo wybranych kont oraz żeby osoby postronne nie mogły tego dokonać na naszym koncie.

Po zalogowaniu przyciski "Załóż konto" i "Zaloguj" zostaną zastąpione na nasze imię i nazwisko podane przy rejestracji. Oznacza to że jesteśmy zalogowani. Poniżej będzie widoczny czas trwania sesji. Obok natomiast będzie dostępny mały trójkątny przycisk odkrywający dostępne operacje jakie można wykonać na koncie na którym jesteśmy zalogowani. 

- Po wybraniu opcji "Profil" zostaniemy przekierowaniu do widoku zawierającego nasze zasoby. U góry dostępne są trzy zakładki a jedna z nich podpisana jest naszym emailem jaki został wybrany przy zakładaniu konta - jest to zakłdaka zawierająca nasze dane. Pozostałe zakłdaki to "Moje szkolenia" oraz "Weryfikacja wiedzy", które zostaną opisane w kolejnych podpunktach.

Z poziomu widoku edycji profilu mamy możliwość zmodyfikowania wszystkich danych, które podaliśmy na etapie zakładania konta. Cofnięcie wymaganych zgód spowoduje wylogowanie z systemu. Każda kolejna próba zalogowania spowoduje konieczność ponownego wyrażenia wymaganej zgody.

- Zmień hasło pozwala zmienić aktualne hasło użytkownika. Wybierając tą opcję nie dostaniemy żadnego emaila a dodatkowo będziemy musieli podać aktualne hasło w celu weryfikacji czy osoba dokonująca tej operacji jest właścicielem konta.

- Opcja Usuń konto dokonuje jednorazowego, nieodwracalnego szyfrowanai danych wrażliwych użytkownika oraz jego wylogowanie. Ponowne logowanie nie będzie możliwe. Konto nie zostaje fizycznie usunięte ze względu na historyczność odbytych szkoleń. Dane nabywców i odbiorców pozostają w postaci oryginalnej (nie są to dane wrażliwe) aby możliwe było w późniejszym czasie rozliczenie szkoleń fakturą.

- Opcja wyloguj kończy aktualną sesję i powraca do ekranu głównej portalu.

Lista dostępnych szkoleń, na które można się zapisać, wyświetlona jest na stronie głównej portalu. Szkolenia zgrupowane są w kategorie, a każdy element takiej kategorii zawiera podstawowe informacje takie jak data czy miejsce gdzie szkolenie się odbędzie. Jeżeli jesteśmy zalogowani oraz zapisani już na dane szklenie to przy danej pozycji pojawi się czerwony napis "Zapisany". Po kliknięciu wybranego szkolenia zostaniemy przekierowani na widok prezentujący szczególy szkolenia. Strona ta prezentuje te same dane osobie nie zalogowanej jak i zalogowanej. Aby zapisać się na szkolenie musimy być zalogowani. W tym trybie widok szczegółowy szkolenia udostępnia dodatkowe funkcje.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy nacisnąć przycisk "Zapisz mnie". Nad wspomnianym przyciskiem dostępna jest kwota jaką należy zapłacić za szkolenie. Jeżeli w trakcie zapisywania były dostępne dodatkowe usługi i wybraliśmy je, wspomniana kwota zostanie zaktualizowana o sumę wybranych usług.

Dostęp do widoku szkolenia możemy uzyskać z poziomu strony głównej ale także dodatkowo z poziomu menu "Moje szkolenia" oraz z poziomu profilu na środkowej zakładce. Jeżeli szkolenie na które jesteśmy zapisani nie jest już dostępne i nie jest już widoczne na stronie głównej to dostęp do niego zawsze jest możliwy z poiozmu menu "Moje szkolenia".

Jeżeli do szkolenia zostały dołączone dodatkowe materiały szkoleniowe dostęp do nich jest możliwy z widoku szczegółowego szkolenia.
 

W ramach mechanizmu weryfikacji wiedzy dostępne są trzy możliwości: ankieta, test początkowy oraz test końcowy. Wszystkie te mechanizmy dotyczą osób które są zapisane na szkolenie przy którym takie elementy zostały zdefiniowane.

W przypadku gdy któryś z wymienionych mechanizmów weryfikacji wiedzy jest dostępny, w menu po lewej stronie zostanie to zaakcentowane pomarańczowym dzwoneczkiem.

Ankietę można uzupełnić od momentu zakończenia szkolenia a czas na jej uzupełnienie jest bezterminowy. Test początkowy należy uzupełnić od daty zapisu na szkolenie do końca dnia rozpoczynającego szkolenie. Test końcowy należy uzupełnić od daty kończącej szkolenie do maksymalnie dwóch dni po zakończeniu szkolenia.

Informacje od i do kiedy można uzupełniać ankiety i testy widoczny jest na stronie szczegółowej szkolenia. Należy zwrócić uwagę że czasy te mogą się różnić w zależności od zalogowanego użytkownika.

Po przejściu do sekcji Weryfikacja wiedzy i wybraniu ankiety bądź któregoś z testów zostaniemy przekierowani do formularza. Należy uważnie przeczytać każde pytanie i na każde z nich odpowiedzieć. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk "Zakończ ankietę" lub "Zakończ test". Jeżleli została pominięta jakaś odpowiedź zostaniemy o tym poinformowani.

Istnieją 4 sposoby udzielania odpowiedzi na pytanie: rozwijane pole wyboru oraz pola radio (okrągłe pola z których należy wybrać jedeną odpowiedź) - są to pola jednokrotnego wyboru. Pola checkbox (tak zwane ptaszki) - w ten sposób udzielamy odpowiedzi wielokrotnego wyboru. W tym przypadu może istnieć więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Ostatni sposób to pole tekstowe w którym umieszczamy odpowiedź opisową. Jest to pytanie otwarte. Po zakończeniu testu bądź ankiety mamy wgląd do formularza z poziomu zakładki Moje szkolenia - każdy z mechnizmów udostępnia własną ikonę dostępu do formularza. Testy dodatkowo są oceniane i dzieje się to automatycznie. Jeżeli test zawierał pytania otwarte trener bądź administrator musi najpierw ręcznie ocenić pytania i dopiero wtedy formularz będzie dostępny do wglądu.