info_outline
Aby móc korzystać z portalu konieczne jest zapoznanie się z poniższymi regulaminami oraz wyrażenie na nie zgody. Zanim klikniesz "akceptuję" prosimy o przeczytanie poniższych treści.
Zapoznałem sie z przedstawionymi regulaminami
Akceptuję

I. Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, w tym z zapisu na umieszczone na niej Szkolenia i dostępu do ich zasobów. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym http://edukacja.cwa.pl , będącej własnością CWA Sp. z o.o.

2.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: 

a) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym szkoleń i zasobów, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
b) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych pod postacią adresu email, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, dostarczony przez Użytkownika podczas Rejestracji,
c) Rejestracja - czynność dokonywana przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do Platformy Szkoleniowej w tym jej zasobów i szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, Rejestracja obejmuje: wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz informacji o użytkowniku wymaganych przez system rejestrujący, wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych nabywcy i odbiorcy oraz akceptację zgód
d) Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej CWA w drodze Rejestracji.
e) Szkolenie – inicjatywa będąca własnością CWA, udostępniana Użytkownikom z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet dająca możliwość zapisania się.
f) Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane za pośrednictwem Platformie Szkoleniowej CWA.
g) Platforma Szkoleniowa – system informatyczny, dostępny po zalogowaniu się użytkownika, zawierający Szkolenia i Zasoby.
h) CWA - CWA Sp. z o.o.- adres siedziby: ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań. 

II. Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów

1.

Warunkiem korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów jest uzyskanie w drodze Rejestracji statusu Użytkownika. Dostęp do Szkoleń, Zasobów i Platformy Szkoleniowej wymaga od Użytkownika zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła. 

2.

Korzystanie z Platformy Szkoleniowe jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Platformą Szkoleniową. 

3.

Platforma Szkoleniowa może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:

a) Login wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu. 
b) Adres e-mail wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego adresu e-mail. 
c) Weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje, że dane te są nieprawidłowe. 

4.

CWA może odebrać status Użytkownika w przypadku, gdy dane wpisane w Formularzu wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest powiązana z organizacją zawartą w danych nabywcy/odbiorcy

III. Obowiązki Użytkownika

1. 

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2.

Użytkownik przed przystąpieniem do procedury zapisu na szkolenie musi uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.

3.

Użytkownik naruszający postanowienia ust. 1 i 2, niezależnie od odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może zostać wykluczony z udziału w Platformie Szkoleniowej CWA lub poszczególnych szkoleniach.

IV. Postanowienia końcowe

1.

Jeśli inaczej nie określono, Platforma Szkoleniowa CWA, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność CWA i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.

Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3.

Autorzy wszelkich informacji publikowanych przez CWA na Platformie Szkoleniowej są zobowiązani do dokładania starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

4.

CWA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Platformy Szkoleniowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5.

CWA nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
b) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
d) brak dostępności Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

6.

Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. CWA nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej.

7.

CWA nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.

8.

CWA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do CWA oraz osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

10.

Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
poprawianie przez CWA drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.

11.

Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane przez CWA wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Użytkownika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez CWA.

12.

Przekazywane przez Użytkownika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

13.

Każdy Użytkownik jest kwalifikowany przez CWA do udziału w Szkoleniach na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich ewentualnych uzupełnień.

14. 

CWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

16.

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.edukacja.cwa.pl 

17.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

18.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby CWA.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych Platformy CWA, których operatorem jest CWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 3.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Drugim sposobem wykorzystania plików cookies jest przekazanie informacji czytelnej dla użytjkownika z serwera do przeglądarki użytkownika.

4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ CWA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe (persistent cookies) - pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) .ASPXAUTH - sesja użytkownika zalogowanego
b) regulations-2 - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. Cookie ten dotyczy użytkowników nie zalogowanych

c) regulations-2-XX - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. -XX jest oznaczeniem indywidualnej akcjeptacji regulaminów użytkowika zalogowanego
d) TmpMessege - tymczasowy cookie przekazujący komunikat który zostanie wyświetlony w notyfikacji

 

7. Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych.

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

CWA przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: CWA Sp. z o.o. ul Metalowa 3, 60-118 Poznań, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby, e-mail: szkolenia@cwa.pl lub pod numerem telefonu (61) 661 32 42

2

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CWA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań lub pod adresem email: dariusz.piechnicki@cwa.pl

3

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:
- imię i nazwisko
- adres mail
- telefon kontaktowy
- dane adresowe
- dane do faktur

4

W trakcie wykonywania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również takich danych jak:
- adres IP
- rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
- strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
- treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet

5

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- nasi współpracownicy w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
- osoby pośredniczące w sprzedaży naszych usług
- operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
- banki oraz instytucje płatnicze
- podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, trenerzy szkoleniowi.

Państwa dane osobowe, w celu wykonywania naszych usług, mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

8

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CWA oraz podmiotów współpracujących. Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

9

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
- przenoszenia Państwa danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

10

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

11

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.

12

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

label Parametry

Wolnych miejsc

label Opis

UWAGA – przy zapisywaniu na webinarium prosimy podawać prawidłowy adres mailowy.
Na wskazany adres dzień przed szkoleniem będzie wysłany specjalny link umożliwiający połączenie do szkolenia.

Szanowni Państwo.

Organy kontroli oraz nadzoru finansowego i merytorycznego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sukcesywnie stwierdzają nieprawidłowości w zasadach, trybach i terminach udzielania dotacji na realizację zadań publicznych bądź wydatkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem.

W obliczu licznych obowiązków leżących po stronie pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką zlecania i kontrolowania realizacji zadań publicznych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego – w związku z ogłaszanymi najczęściej w I kwartale danego roku otwartymi konkursami ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego – serdecznie zapraszamy każdego z Państwa do udziału w szkoleniu zatytułowanym:

„Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych
na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego
– omówienie procedur na podstawie dokumentów wypracowanych przez trenera zweryfikowanych przez organy kontroli wraz z przytoczeniem przykładów dobrych praktyk w realiach pracy zawodowej”

Organizowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na wyeliminowanie nieprawidłowości w realiach przyszłej pracy zawodowej w procesie udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę m.in. na temat praktycznego stosowania obowiązujących w tymże zakresie merytorycznym przepisów prawa, przykłady dobrych praktyk występujących w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego przy zlecaniu realizacji zadań publicznych oraz propozycje dokumentów do wykorzystania i wdrożenia w przyszłej pracy urzędniczej czy działalności społeczno – organizacyjnej pro publico bono, podczas której reprezentanci i członkowie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego mogą aplikować w otwartych konkursach i w tzw. trybie „małych grantów” o przyznanie środków na realizację zadań publicznych.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają m.in. wzory poniższych dokumentów wypracowanych samodzielnie przez prowadzącego, zweryfikowanych dotychczas pozytywnie przez liczne kontrole przeprowadzone przez organy nadzoru merytoryczno – finansowego
w administracji publicznej – celem wykorzystania w realiach przyszłej pracy zawodowej związanej ze zlecaniem, a następnie kontrolowaniem
realizacji zadań publicznych
:

1) wszelka dokumentacja, w tym projekt uchwały organu stanowiącego w sprawie uchwalenia rocznego (lub wieloletniego) Programu Współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok oraz projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przykładowego projektu uchwały organu stanowiącego wraz z projektem formularza konsultacyjnego, jak również projekt sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych;

2) wszelka dokumentacja, w tym projekt ogłoszenia organu wykonawczego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz z projektem formularza zgłoszeniowego, projekt ogłoszenia organu wykonawczego w sprawie wyników naboru kandydatów oraz projekt zarządzenia organu wykonawczego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w jednostce samorządu terytorialnego w danym roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

3) wszelka dokumentacja związana z ogłoszeniem i przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w jednostce samorządu terytorialnego w danym roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, włącznie z proponowanymi kryteriami oceny formalnej i merytorycznej na etapie prac komisji konkursowej i udokumentowaniem prac komisji konkursowej;

4) przykładowe umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w jednostce samorządu terytorialnego w danym roku, z uwzględnieniem wariantu przekazywania dla podmiotu pożytku publicznego środków publicznych w transzach, jak również przykładowe propozycje zapisów w umowach na zlecanie lub powierzanie realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych zawieranych z podmiotami innymi niż pod podmioty publiczne – w ramach określenia w treści tychże umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych w myśl art. 4 ust. 3 w związku  z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

5)  w odniesieniu do trybu konkursowego – wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z praktycznymi wskazówkami na etapie ich tworzenia, jak również późniejszej oceny spełnienia zakładanych rezultatów w odniesieniu do realizacji danego zadania publicznego;

6) w trybie pozakonkursowym tzw. „mały grant” – wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego z praktycznymi wskazówkami na etapie ich tworzenia, jak również oceny realizacji danego zadania publicznego;

7) przykładowy projekt decyzji o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z wzorami na poszczególnych etapach proceduralnych w przedmiotowej sprawie;

8) przykładowy projekt planu zwiększenia liczby zlecanych usług z sektora ekonomii społecznej.

 

ADRESACI SZKOLENIA m.in.:

skarbnicy gmin / powiatów / województwa, dyrektorzy / naczelnicy / kierownicy departamentów / wydziałów/referatów zajmujących się procedurą przyznawania dotacji ze środków publicznych, pracownicy administracji publicznej zajmujący się w ramach wykonywania obowiązków służbowych sprawami dotyczącymi zlecania realizacji zadań publicznych oraz współpracujący z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, pracownicy administracji publicznej realizujący sprawy ds. kontroli realizacji zadań publicznych, reprezentanci i członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego mogący aplikować w otwartych konkursach i w tzw. trybie „małych grantów” o przyznanie środków na realizację zadań publicznych w zakresie autorskich pomysłów

 

 PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

1. Wieloaspektowa działalność pro publico bono związana z realizacją zadań publicznych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również w odniesieniu do ustawy o ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obszarze współpracy na poziomie samorządu i organizacji pozarządowych wprowadzonych przez przywołaną ustawę

 

2. Prawne możliwości uchwalenia rocznego lub wieloletniego programu współpracy danej jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z uwzględnieniem przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych

 

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci: powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem postanowień w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz wszelkich przepisów wykonawczych

 

4. Przeprowadzenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych
powiązanie otwartego konkursu ofert z uchwalonym programem współpracy
z organizacjami pozarządowymi
, transparentne ogłoszenie otwartego konkursu ofert, formalno–merytoryczne kryteria oceny złożonych ofert konkursowych (z uwzględnieniem m.in.: podmiotów uprawnionych do złożenia oferty i sposobu ich reprezentacji zgodnej z literą prawa,
zakresu czasowego i merytorycznego dofinansowywanych działań – przeznaczenia dotacji, terminów i form wykorzystania dotacji, zakładanych rezultatów dotowanych działań, wkładu własnego dotacjobiorców– finansowego, osobowego i rzeczowego oraz pozostałych źródeł finansowania, limitów uzyskania dofinansowania), rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy realizacji zadania publicznego – elementy obligatoryjne i fakultatywne, z uwzględnieniem zapisów służących zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

5. Przyznanie w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów” na realizację inicjatyw służących społecznościom lokalnym

 

6. Realizacja zadań publicznych, z uwzględnieniem m.in.: harmonogramu realizacji zadania, założonych rezultatów w zadaniach publicznych, zasad wydatkowania środków publicznych oraz zasad przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi


7. Uprawnienia kontrolne w zakresie realizacji zadania publicznego oraz obowiązki Zleceniobiorców w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej każdego dofinansowanego projektu

 

8. Sprawozdawczość i rozliczanie zadań publicznych dofinansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego, obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji oraz obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym, z uwzględnieniem możliwości dochodzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi

 

9. Przykłady dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego przy zlecaniu realizacji zadań publicznych oraz najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji – analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych

 

10. Pytania uczestników szkolenia w zakresie materii szkoleniowej z udzieleniem odpowiedzi na wszelkie poruszone zagadnienia

 

WYKŁADOWCA:

 Damian Rozmus  – prawnik, wieloletni pracownik administracji samorządowej, wykładowca i szkoleniowiec administracji publicznej, obecny inspektor Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno zajmujący się m.in.: obszarami współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, dotychczasowy członek Zarządu Powiatu Koneckiego i inspektor ds. działalności Rady Miejskiej w Radoszycach, obecny radny Rady Miejskiej w Radoszycach oraz dotychczasowy radny Rady Powiatu w Końskich będący przewodniczącym Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego oraz członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, członek organizacji pozarządowych działających w obszarze pożytku publicznego oraz inicjator licznych działań prospołecznych przyczyniających się do wieloaspektowego rozwoju społeczności lokalnej.

 

METODA SZKOLENIA:

 Wykład, webinarium  i dyskusja w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wystąpienia pokontrolne i orzecznictwo w przedmiotowym zakresie szkoleniowym, warsztaty – analiza istotnych przesłanek udzielania dotacji, kręgu uprawnionych dotacjobiorców oraz trybu finansowania w oparciu o wzory ofert na realizację zadań publicznych, umów i sprawozdań o dofinansowanie, liczne przykłady z praktyki do wdrożenia w danym samorządzie.

 

KOSZT UDZIAŁU: 320,00 zł netto od osoby, w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji i certyfikat uczestnictwa.

UWAGA: Przy zapisie do 31 marca koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 290,00 zł

W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

 

Każde webinarium umożliwia zadawanie pytań prowadzącemu.

O udziale w webinariach decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zasady udziału:

  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji.
  • Dzień przed szkoleniem na e-mail zgłoszonego uczestnika zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do webinarium.
  • Piętnaście minut przed rozpoczęciem szkolenia należy nacisnąć otrzymany link i dołączyć do grupy.

 
Wymagania sprzętowe:

  • system operacyjny: co najmniej Win8  (zalecany Windows10), Mac OS 10.13 (lub nowszy), Linux, Chrome OS.
  • procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane);
  • minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej);
  • najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, Opera lub Edge. Preferowana przeglądarka - Edge
  • głośniki lub słuchawki oraz mikrofon
  • podłączenie do Internetu

Kontakt do organizatora - szkolenia@cwa.pl

 

W celu zapisania się prosimy o zalogowanie lub założenie konta.