info_outline
Aby móc korzystać z portalu konieczne jest zapoznanie się z poniższymi regulaminami oraz wyrażenie na nie zgody. Zanim klikniesz "akceptuję" prosimy o przeczytanie poniższych treści.
Zapoznałem sie z przedstawionymi regulaminami
Akceptuję

I. Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, w tym z zapisu na umieszczone na niej Szkolenia i dostępu do ich zasobów. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym http://edukacja.cwa.pl , będącej własnością CWA Sp. z o.o.

2.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: 

a) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym szkoleń i zasobów, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
b) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych pod postacią adresu email, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, dostarczony przez Użytkownika podczas Rejestracji,
c) Rejestracja - czynność dokonywana przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do Platformy Szkoleniowej w tym jej zasobów i szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Platformy Szkoleniowej CWA Edukacja, Rejestracja obejmuje: wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz informacji o użytkowniku wymaganych przez system rejestrujący, wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych nabywcy i odbiorcy oraz akceptację zgód
d) Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej CWA w drodze Rejestracji.
e) Szkolenie – inicjatywa będąca własnością CWA, udostępniana Użytkownikom z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet dająca możliwość zapisania się.
f) Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane za pośrednictwem Platformie Szkoleniowej CWA.
g) Platforma Szkoleniowa – system informatyczny, dostępny po zalogowaniu się użytkownika, zawierający Szkolenia i Zasoby.
h) CWA - CWA Sp. z o.o.- adres siedziby: ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań. 

II. Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów

1.

Warunkiem korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym Szkoleń i Zasobów jest uzyskanie w drodze Rejestracji statusu Użytkownika. Dostęp do Szkoleń, Zasobów i Platformy Szkoleniowej wymaga od Użytkownika zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła. 

2.

Korzystanie z Platformy Szkoleniowe jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Platformą Szkoleniową. 

3.

Platforma Szkoleniowa może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:

a) Login wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu. 
b) Adres e-mail wpisany w Formularzu jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego adresu e-mail. 
c) Weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje, że dane te są nieprawidłowe. 

4.

CWA może odebrać status Użytkownika w przypadku, gdy dane wpisane w Formularzu wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest powiązana z organizacją zawartą w danych nabywcy/odbiorcy

III. Obowiązki Użytkownika

1. 

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2.

Użytkownik przed przystąpieniem do procedury zapisu na szkolenie musi uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.

3.

Użytkownik naruszający postanowienia ust. 1 i 2, niezależnie od odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może zostać wykluczony z udziału w Platformie Szkoleniowej CWA lub poszczególnych szkoleniach.

IV. Postanowienia końcowe

1.

Jeśli inaczej nie określono, Platforma Szkoleniowa CWA, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność CWA i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.

Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3.

Autorzy wszelkich informacji publikowanych przez CWA na Platformie Szkoleniowej są zobowiązani do dokładania starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

4.

CWA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Platformy Szkoleniowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5.

CWA nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
b) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
d) brak dostępności Platformy Szkoleniowej, Szkoleń i innych zasobów zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

6.

Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. CWA nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej.

7.

CWA nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.

8.

CWA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do CWA oraz osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

10.

Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
poprawianie przez CWA drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.

11.

Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane przez CWA wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Użytkownika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez CWA.

12.

Przekazywane przez Użytkownika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

13.

Każdy Użytkownik jest kwalifikowany przez CWA do udziału w Szkoleniach na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich ewentualnych uzupełnień.

14. 

CWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

16.

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.edukacja.cwa.pl 

17.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

18.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby CWA.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych Platformy CWA, których operatorem jest CWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 3.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Drugim sposobem wykorzystania plików cookies jest przekazanie informacji czytelnej dla użytjkownika z serwera do przeglądarki użytkownika.

4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ CWA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe (persistent cookies) - pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) .ASPXAUTH - sesja użytkownika zalogowanego
b) regulations-2 - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. Cookie ten dotyczy użytkowników nie zalogowanych

c) regulations-2-XX - cookie zapamiętujący akceptację regulaminów, cookie ten jest usuwany i czeka na kolejną akceptację po jakiejkolwiek zmianie w regulaminach. -XX jest oznaczeniem indywidualnej akcjeptacji regulaminów użytkowika zalogowanego
d) TmpMessege - tymczasowy cookie przekazujący komunikat który zostanie wyświetlony w notyfikacji

 

7. Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych.

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

CWA przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: CWA Sp. z o.o. ul Metalowa 3, 60-118 Poznań, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby, e-mail: szkolenia@cwa.pl lub pod numerem telefonu (61) 661 32 42

2

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CWA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań lub pod adresem email: dariusz.piechnicki@cwa.pl

3

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:
- imię i nazwisko
- adres mail
- telefon kontaktowy
- dane adresowe
- dane do faktur

4

W trakcie wykonywania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również takich danych jak:
- adres IP
- rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
- strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
- treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet

5

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- nasi współpracownicy w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
- osoby pośredniczące w sprzedaży naszych usług
- operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
- banki oraz instytucje płatnicze
- podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, trenerzy szkoleniowi.

Państwa dane osobowe, w celu wykonywania naszych usług, mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

8

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CWA oraz podmiotów współpracujących. Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

9

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
- przenoszenia Państwa danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

10

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

11

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.

12

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

label Parametry

Wolnych miejsc

label Opis

UWAGA – przy zapisywaniu na webinarium prosimy podawać prawidłowy adres mailowy.
Na wskazany adres dzień przed szkoleniem będzie wysłany specjalny link umożliwiający połączenie do szkolenia.

Szanowni Państwo.

CWA Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na udział w szkoleniu:

 

Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań

w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z obszaru sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Tematyka szkolenia, liczne przykłady, wyjaśnienia eksperta na podstawie rzeczywistych sytuacji, problemów występujących w praktyce zostały dobrane tak, aby osoby sporządzające omawiane sprawozdania uzyskały szczegółową, aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie. Formuła szkolenia została przygotowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy, których rozwiązanie ułatwią zaprezentowane aktualne wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania, wdrożenie których pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości.

 

ADRESACI SEMINARIUM:

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych (Instytucje Kultury, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, WORD-y), WFOŚiGW.

 

PROGRAM OBEJMUJE  NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Omówienie ogólnych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 2. Formy przekazywania sprawozdań - prawidłowa realizacja obowiązków sprawozdawczych z uwzględnieniem dostępnego oprogramowania.
 3. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzenia i przekazania sprawozdań – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
 1. Sprawozdanie Rb-Z :
 • Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, leasingu finansowego, długoterminowych umów nienazwanych,…
 • Zobowiązania wymagalne – prawidłowe stosowanie zmienionej definicji.
 • Zasady wykazywania potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
 • Formularz C3 – „Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” -  szczegółowe omówienie zasad sporządzania na przykładach.
 • Prawidłowe wykazywanie danych w części D i odsetek w części E.
 • Termin powstania zobowiązania.

       6. Sprawozdanie Rb-N :

 • Prawidłowe ustalenie wartości nominalnej należności.
 • Należności wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N.
 • Wykazywanie środków pieniężnych w drodze oraz należności jednostki opłaconych kartą płatniczą.
 • Prawidłowe wykazywanie zaliczek, nadpłat, refundacji, należności z tytułu sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

       7. Sprawozdanie Rb-ZN :

 • Wykazywanie danych dotyczących należności, środków na rachunku i gotówki  Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 • Zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN przez jednostki wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami.

       8. Analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

       9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

WYKŁADOWCA:

Lucyna Kuśnierz - ekonomista, wieloletni naczelnik wydziału informacji analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, autorka wielu publikacji w zakresie sprawozdawczości i finansów publicznych w periodykach:  Finanse Komunalne  i  Finanse Publiczne.

Współautorka wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych. Autorka książki pt. ”Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego”.  Szkolenia z zakresu sprawozdawczości JSFP prowadzi od 1999 r.

 

ZAPISY: W celu rejestracji na szkolenia zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu szkoleniowego pod adresem: www.edukacja.cwa.pl

KOSZT UDZIAŁU: 390 netto od osoby (on-line), PROMOCJA do 19.05.2023 – 350 zł, w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji i certyfikat uczestnictwa.

W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

 

Zasady udziału:

 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji.
 • Dzień przed szkoleniem na e-mail zgłoszonego uczestnika zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • Piętnaście minut przed rozpoczęciem szkolenia należy nacisnąć otrzymany link i dołączyć do grupy.

 
Wymagania sprzętowe:

 • system operacyjny: co najmniej Win8  (zalecany Windows10), Mac OS 10.13 (lub nowszy), Linux, Chrome OS.
 • procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane);
 • minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej);
 • najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, Opera lub Edge. Preferowana przeglądarka - Edge
 • głośniki lub słuchawki oraz mikrofon
 • podłączenie do Internetu

 

ORGANIZATOR:  CWA Sp.z.o.o., ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań,
tel. 61 661 32 42, e-mail:
szkolenia@cwa.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi szkoleniami (Besti@, SJO Besti@) o których informację znajdziecie Państwo na portalu – edukacja.cwa.pl

oraz przedstawicieli jst i jo na konsultacje i wdrożenie SJO Besti@ (on-line). Konsultacje i wdrożenia wyceniamy indywidualne, w razie zainteresowania prosimy pisać – szkolenia@cwa.pl

 

W celu zapisania się prosimy o zalogowanie lub założenie konta.